โรงเรียนบ้านห้วยชัน

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านห้วยชัน ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-954336

ปรัชญา ที่มีการพัฒนาเกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศ มีผลต่อด้านใดในสังคมปัจจุบันบ้าง

ปรัชญา นักปรัชญาได้เริ่มจัดการกับความท้าทายใหม่ๆ จากโลกข้อมูลและสังคมสารสนเทศ ปรัชญาของข้อมูลพยายามที่จะขยายขอบเขตของการวิจัยเชิงปรัชญา โดยแทนที่จะจัดฉากปรัชญาใหม่โดยระบุหัวข้อที่มีอยู่ โดยกลับแสดงขอบเขตใหม่บางส่วน สำหรับการไต่สวนเชิงปรัชญาสาขาเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อการรับรู้ การวัดเชิงปรัชญาแบบดั้งเดิมที่ยังไม่มีที่ว่าง

การแทรกแซงปัญหาดั้งเดิมจากมุมมองใหม่ โดยนำเสนอวิธีการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หากถึงเวลาที่จะสร้างปรัชญาของข้อมูล ดังนั้นเราจะได้เห็นว่า คำตอบคือใช่ เพราะวัฒนธรรมและสังคมของเรา ประวัติศาสตร์ปรัชญาและกลไกพลวัตที่ควบคุมการพัฒนาระบบปรัชญากำลังเคลื่อนไปในทิศทางนี้

ดังนั้นปรัชญาข้อมูลแบบไหนที่เราคาดหวังที่จะพัฒนา มีการอนุมานว่า ตำแหน่งของปรัชญาข้อมูลในประวัติศาสตร์ของความคิดต้องชัดเจนยิ่งขึ้น แต่นี่อาจเป็นเพียงส่วนหลังเท่านั้น ที่นี่เราสามารถเดาสถานการณ์ในอนาคตได้คร่าวๆ ต่อมาได้เห็นปรัชญาเติบโตจากความยากจนของตัวเอง เพราะเป็นเพียงความขัดแย้งเพียงผิวเผิน

 

ปรัชญา

 

เนื่องจากยิ่งโลกและคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของโลกซับซ้อนมากขึ้นเท่าใด ระดับวาทกรรมเชิงปรัชญาของปรัชญาแรกก็ต้องเป็นพื้นฐานมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งไม่ควรอยู่ในแบบจำลองเชิงบรรทัดฐานของแนวคิด รับประกันสมมติฐานของกิจกรรมและการสอบสวนที่ทำให้เข้าใจผิด พลังวิภาษของการไตร่ตรอง

ดังนั้นการรับรู้ทางประวัติศาสตร์ของผู้คนถึงความสำคัญของมันอยู่ในการกลับมา จุดประสงค์ของมันคือ เพื่อไล่ตามเงื่อนไขที่เป็นไปได้ สำหรับการเล่าเรื่องที่มีอยู่ให้กลายเป็นนามธรรม ในกระบวนการนี้ไม่เพียงแต่จำเป็นเท่านั้น มีการพิจารณา เพื่อตีความการบรรยาย แต่ยังต้องพิจารณาความผันแปรและนวัตกรรมด้วย แล้วการกลับมาครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 17 ทำให้นักปรัชญาเปลี่ยนความสนใจจากธรรมชาติของวัตถุที่รู้ได้ เพราะเป็นความสัมพันธ์ของความรู้ระหว่างวัตถุกับวิชาความรู้ความเข้าใจ ด้วยเหตุนี้จากอภิปรัชญาไปสู่ญาณวิทยา การพัฒนาที่ตามมาของสังคมสารสนเทศและการเกิดขึ้นของอินโฟสเฟียร์

รวมถึงสภาพแวดล้อมทางความหมายที่ผู้คนนับล้านใช้เวลาอยู่ในขณะนี้ ต่อมาได้เปลี่ยนปรัชญาร่วมสมัยให้เป็นการสะท้อนวิพากษ์วิจารณ์ ประการแรกคือ จัดระเบียบ ความทรงจำของความรู้และขอบเขตแล้วแทนด้วยภาษา เครื่องมือในการจัดการวงข้อมูล ด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนจากญาณวิทยาเป็นปรัชญาและตรรกะของภาษาจึงตามมาด้วยธรรมชาติขององค์กร และองค์ประกอบต่างๆ ของข้อมูลเอง

ดังนั้นข้อมูลจึงกลายเป็นแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญพอๆ กับการดำรงอยู่ของความรู้ในชีวิต ความฉลาดหรือความดีและความชั่ว ดังนั้นจึงควรค่าแก่การวิจัยอิสระด้วย หากไม่มีการระบุข้อมูลถือเป็นแนวคิดที่ไม่ดี เนื่องจากแนวคิดอื่นๆ ไม่สามารถแสดงและเชื่อมโยงกันตามนั้นได้

ซึ่งเขาเชื่อว่า มีแนวคิดที่เป็นธรรมชาติและเป็นพื้นฐานมากกว่าความรู้ นักปรัชญาได้ใช้ความพยายามอย่างมากกับแนวคิดนี้ แนวคิดนี้เป็นข้อมูล ต่อมาข้อมูลถูกส่งโดยการรับรู้ และมีการจัดเก็บโดยหน่วยความจำ แม้ว่ามันจะถูกส่งผ่านภาษาด้วย แต่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับแนวคิดนี้ก่อนที่จะเข้าถึงความรู้อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างเช่น ไม่จำเป็นต้องเข้าใจข้อโต้แย้งที่ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม ระดับการปฏิบัติงานของการไหลของข้อมูลเป็นพื้นฐานมากกว่าการได้มาและการเผยแพร่ความรู้ แนวคิดนี้คุ้มค่าที่จะสำรวจ การอ่านหนังสือของเขา ไม่เคยมีความคิดนี้มาก่อน ซึ่งบางทีความคิดนี้อาจจะไม่ได้ผล

เพราะงานนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากญาณวิทยาดั้งเดิม ซึ่งนี่คือเหตุผลว่า ทำไมปรัชญาของข้อมูลจึงถูกนำมาใช้เป็นปรัชญาแรกที่กำลังจะเกิดขึ้น ในด้านหนึ่งเป็นลักษณะแรกของวัตถุในความหมายของอริสโตเติล ปรัชญาของข้อมูลอ้างว่าข้อมูลเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในทุกสภาพแวดล้อม

ในทางกลับกัน ซึ่งเป็นวิธีการและปัญหาแรกในความหมาย เพราะปรัชญาสารสนเทศหวังที่จะให้วิธีการที่ครอบคลุม ซึ่งมีค่าที่สุดสำหรับการวิจัยเชิงปรัชญา ในฐานะที่เป็นการออกแบบปรัชญาข้อมูลพื้นฐาน ปรัชญาสารสนเทศสามารถอธิบายและชี้นำการสร้างสภาพแวดล้อมความรู้โดยมีเป้าหมาย ต่อมาสามารถให้การรักษาอย่างเป็นระบบสำหรับรากฐานแนวคิดของสังคมร่วมสมัย

เพราะสามารถทำให้มนุษย์เข้าใจโลกและสร้างมันขึ้นมาอย่างมีความรับผิดชอบ ความหมายของการดำรงอยู่จะเห็นได้ชัดว่า ปรัชญาของข้อมูลมีคำมั่นสัญญาที่ดีที่จะกลายเป็นสาขาการวิจัยเชิงปรัชญา ซึ่งมีผลมากที่สุดในยุคของเรา หากข้อโต้แย้งของบทความนี้ถูกต้อง การพัฒนาในปัจจุบันจะล่าช้า แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะส่งผลต่อวิธีที่เราจัดการกับปัญหาทางปรัชญาทั้งเก่าและใหม่ทั้งหมด

เพราะจะก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สำคัญในระบบ”ปรัชญา”นี้ ซึ่งต่อมาจะเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของปรัชญา การอภิปรายทางวิชาการและการโต้เถียงเกี่ยวกับปรัชญาสารสนเทศในประเทศ การอภิปรายซ้ำในหลายประเด็นในปรัชญาของข้อมูล การพิจารณาใหม่ ในปรัชญาของข้อมูลได้กำหนดหมวดหมู่เชิงปรัชญาของข้อมูลวัตถุประสงค์

โดยเป็นกรณีจากการวิเคราะห์โดยละเอียดจะเห็นได้ว่า ข้อมูลวัตถุประสงค์ทำให้เกิดความสับสนระหว่างภาพวัตถุและคำนามวัตถุ ข้อมูลวัตถุไม่สามารถพัฒนาและเสื่อมสภาพได้ข้อมูลวัตถุ คำนามวัตถุไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาทั้งหมด ดังนั้นข้อมูลวัตถุประสงค์ ทำให้ไม่สามารถรักษาโฮโลแกรมของวัตถุเองได้

เนื่องจากไม่สามารถกำหนดหมวดหมู่ของข้อมูลวัตถุประสงค์ ระบบทฤษฎีของปรัชญาข้อมูลที่เรียกว่า ไม่สามารถสร้างได้เช่นกัน เพราะเกี่ยวข้องกับปรัชญาสารสนเทศ ข้อมูลวัตถุประสงค์สำหรับภาพ 3 มิติ อภิปรัชญาข้อมูลแล้วตั้งคำถาม ญาณวิทยาสารสนเทศ มาจากญาณวิทยาของข้อมูลบนพื้นฐานของอภิปรัชญาข้อมูล

แนวคิดพื้นฐานของการโต้แย้งมีดังนี้ ประการแรก ข้อผิดพลาดเชิงตรรกะของอภิปรัชญาข้อมูลซ้ำ ดังนั้นเรื่องจึงไม่เกิดขึ้นจริง เนื้อหาความรู้ความเข้าใจ ประการที่สอง เป็นการสรุปบางส่วนโดยมุ่งใช้สนามอนุภาคตัวกลาง เพื่อแทนที่ร่างกายของสิ่งต่างๆ การใช้กระบวนการเคลื่อนย้ายข้อมูล เพื่อแทนที่กิจกรรมทางปฏิบัติของการรับรู้ในปรัชญาดั้งเดิม

เป้าหมายของการรับรู้มักจะเป็นบุคคลที่ 3 สนามอนุภาคมัธยฐานแทนที่จะเป็นวัตถุ อาจกล่าวได้ว่า ญาณวิทยาสารสนเทศก็ไม่สามารถป้องกันได้เช่นกัน ปรัชญาสารสนเทศ ภววิทยาข้อมูล ญาณวิทยาสารสนเทศ ช่องอนุภาคตัวกลาง ช่องข้อมูลทฤษฎีวิวัฒนาการข้อมูล ทฤษฎีวิวัฒนาการข้อมูลบนพื้นฐานของอภิปรัชญาข้อมูลและญาณวิทยาสารสนเทศ

ลักษณะพื้นฐานของงานเขียนคือ ประการแรก ทำซ้ำข้อผิดพลาดเชิงตรรกะในอดีต โดยไม่มีเนื้อหาความรู้ความเข้าใจจริง ประการที่สอง ต้องการแยกข้อมูลออกจากวัตถุเอง แต่แยกออกได้ยาก ดังนั้นเมื่ออธิบายวิวัฒนาการของข้อมูลเนื่องจากมีการวิวัฒนาการของข้อมูลในสนามอนุภาคตัวกลาง แต่ในความเป็นจริงกำลังพูดถึงวิวัฒนาการของสิ่งต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลกลายเป็นวิวัฒนาการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

การผลิตข้อมูลและการผลิตข้อมูล ซึ่งตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสังคมมนุษย์ ปรัชญาสารสนเทศ ทฤษฎีวิวัฒนาการข้อมูล สนามอนุภาคระดับกลางการผลิตข้อมูล ทฤษฎีมูลค่าข้อมูล ทฤษฎีมูลค่าข้อมูลบนพื้นฐานของอภิปรัชญาข้อมูล ญาณวิทยาของข้อมูลและทฤษฎีวิวัฒนาการข้อมูล

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ > ภาวะซึมเศร้า มีสาเหตุมากจากปัจจัยใดบ้าง และมียาใดบ้างที่ใช้ในการรักษา