โรงเรียนบ้านห้วยชัน

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านห้วยชัน ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-954336

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยชัน จำนวนนักเรียน ในแต่ละชั้นปี ตั้งแต่ อนุบาล 1-3 , ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมปีที่ 1-3

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 3 1 4 1
อนุบาล 2 3 3 6 1
อนุบาล 3 5 2 7 1
รวมชั้นอนุบาล 11 6 17 3
ป.1 7 2 9 1
ป.2 3 3 6 1
ป.3 1 3 4 1
ป.4 3 3 6 1
ป.5 5 4 9 1
ป.6 3 3 6 1
รวมชั้นประถมศึกษา 22 18 40 6
รวมทั้งหมด 33 24 57 9